Opfølgning på Nationale Trivselsmålinger

Trivselsmålinger og skoleudvikling –få hjælp til at bruge trivselsmålingerne proaktivt

Hvad skal der ske hvis trivselsmålingerne på skolerne i jeres kommune bliver positive, negative eller måske midt imellem?

Kvalitetsrapporterne og trivselsmålingerne skal i alle kommuner føre til handleplaner for trivselsarbejdet. I en tid med mange bolde i luften er det dog ikke klart, hvad dette kommer til at betyde for de enkelte forvaltninger, skoleledelser og teams. Center for Rummelighed kan hjælpe med værktøjer til at bygge på både de gode og de mindre gode resultater. Med udgangspunkt i personalets styrker og behov tilbyder vi enkle og klare modeller for trivselsarbejdet. Vi tilpasser de lokale behov til kommunale mål, og kombinerer trivsel med faglighed og arbejdsglæde.

Forsker Helle Rabøl Hansen har været med til at udvikle den nationale trivselsmåling i Folkeskolen. Helle Rabøl Hansen samarbejder med os om at implementere forandringer ud fra en enkel model som bygger på de tre trafiklys: Grøn, gul og rød. Fælles for de tre moduler er, at de er byggeklodser som kan justeres efter lokale behov.

Du kan hente beskrivelsen som PDF HER.

Hvordan gør vi det?

Center for Rummelighed bygger på forskningsbaseret viden, kreative metoder og lokal kultur og kontekst. Vi bygger også på ’Fællesskabende didaktikker’ – en kobling af god undervisning og systematisk nysgerrighed. Tilgangen er enkel, men nyskabende, og afprøvet i praksis med gode resultater. Vi arbejder ud fra stærke filmeksempler, aktionslæring og team-orienteret udvikling. Vi har stor forståelse for personalets dagligdag og vi arbejder anerkendende og med en meget konkret og støttende praksis som har det lange perspektiv i sigte. Implementeringen kan foregå som moduler af konsultationer, workshops og lokal efteruddannelse og team supervision, samt online værktøjer til personalet. Byggeklodserne er trafiklys-modellen som kan tilpasses meget forskellige personale- og elevgrundlag.

MODELLEN – DE TRE TRAFIKLYS

GRØNT MODUL

Besvarelserne af trivselsmålingen har været overvejende positive. Skolerne opmuntres og støttes her i at beskrive og udvikle deres lokale bedste praksis. Og de guides i, hvordan man undgår at overse enkelte børn der mistrives, selvom man landede i det grønne felt.

GULT MODUL

I skoler med blandede resultater hjælper vi med at undersøge hvad resultaterne dækker over. Vi spørger mere præcist ind til daglig praksis, for at kunne vælge strategier til både de særlige indsatser som skal gøres, og for at støtte de gode resultater som også er til stede. Strategierne kan for eksempel tage afsæt i: Hvordan styrkes fællesskabskulturen i klasser, der er ramt af mistrivsel og mobning? Hvordan forbedres inklusions-indsatsen? Hvordan arbejdes der konkret med at genskabe skolelyst hos de elever, der er blevet trætte eller vrede på skolen?

RØDT MODUL

Skoler med for stor andel af negative besvarelser støttes med strukturerede interventioner for trivselsløft. Kernen i indsatsen er en stærk kobling mellem pædagogik og undervisning. Metoderne bygger på ’Fællesskabende didaktikker’:

1. Elevernes egne forcer vendes til fælles undervisningsbidrag.

2. Princippet om elever som med-lærere opprioriteres målrettet.

3. Fælles projekter hvor hele klassen arbejder på et samlet produkt. Processen skal både være trivselsbefordrende og fagligt passionerende.

4. For særlig hårdt ramte klasser gennemgås strategier for ’Ny-start’
Hør Søren Kjær Jensen tale om nødvendigheden af at følge op på trivselsmålingerne her: